Algemene Voorwaarden Letsolv

 1. De organisatie: Letsolv Letselschade BV hierna aan te duiden als Letsolv is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 78594812. Zij heeft als doel de belangenbehartiging van letselschadeslachtoffers en afgeleiden daarvan.
 2. De Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie Letsolv een Opdracht heeft aan­vaard.

Opdracht en verplichtingen

 1. Een Opdracht is een opdracht tot belangenbehartiging door Letsolv teneinde compensatie te verkrijgen door de schade die is ontstaan door toegebracht letsel.
 2. Een Opdracht komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding van de opdracht door Letsolv. Op de opdracht is de regeling van Boek 7 titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing. De werking van hetgeen in de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7: 409 BW is bepaald wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle opdrachten, waaronder ook aanvullende – en vervolgopdrachten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Letsolv met in achtneming van alle bepalingen van onderhavige voorwaarden. Deze zijn mede van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Letsolv verricht of te verrichten, maar ook op onderhandelingen over opdrachten ongeacht of deze tot een opdracht hebben geleid. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit nadrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van anderen dan die van Letsolv wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze voor een betreffende opdracht schriftelijk zijn aanvaard. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van de opdracht.
 5. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, of door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 6. Letsolv zal de door haar aanvaarde Opdracht(en) naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De voor de opdracht inschakelde deskundigen worden geacht bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht te nemen. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen voor het geval Letsolv deze deskundigen inschakelt.
 7. De opdrachtgever is verplicht Letsolv volledig en juist te informeren over alle voor de uit­voering van de opdracht relevante omstandigheden en feiten en is daarnaast ook verplicht alle relevante informatie aan Letsolv ter beschikking te stellen. De opdrachtgever is verplicht alle noodzakelijke medewerking te verlenen ten behoeve van een optimale volbrenging van de Opdracht.
 8. Letsolv staat ervoor in dat zij bij het verzamelen, opslaan en afstaan van de gege­vens en bescheiden voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle medische gegevens worden bewaard en opgeslagen in overeenstemming met de geldende regelgeving in de branche.

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid: Iedere aansprakelijkheid van Letsolv – inclusief haar bestuurders, medewerkers – is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Letsolv afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met het terzake geldend eigen risico, dat niet ten laste van de verzekeraar komt.
 2. Indien en voor zover er op grond van de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Letsolv beperkt tot tweemaal het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00.
 3. Een aanspraak op vordering jegens Letsolv vervalt na verloop van 1 jaar na het ontstaan van die vordering, voor zover het niet een door Letsolv erkende vordering is. Een vordering jegens Letsolv waarbij deze in gebreke wordt gesteld dient schriftelijk te worden ingediend. Tevens dient Letsolv dan in de gelegenheid te worden gesteld om binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel mogelijke fouten te herstellen of schade op te heffen of te beperken.
 4. Letsolv is niet aansprakelijk voor fouten van door Letsolv noodzakelijk geachte inschakeling van derden. Letsolv is gerechtigd om namens client eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 5. De aansprakelijkheid van Letsolv is beperkt tot schade in verband met het uitvoeren van de Opdracht. Vergoeding voor eventuele indirecte schade, zoals gevolgschade, inkomstenderving e.d. is uitgesloten.
 6. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding voor zover deze schade is veroorzaakt door het niet voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht verstrekt door de Opdrachtgever.

Einde van de Opdracht

 1. De Opdracht eindigt door volbrenging ervan. Het staat Letsolv vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe redelijke aanleiding ziet. In dat geval zal Letsolv aan Opdrachtgever hiervan verslag uitbrengen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij uitgesloten.
 2. Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (i) indien de Opdrachtgever zijn ver­plichtingen richting Letsolv niet nakomt, (ii) indien de Opdrachtgever in staat van faillisse­ment komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of – in geval van een rechtspersoon – zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (iii) indien de Opdrachtgever overlijdt of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of (iv) indien Letsolv op andere gronden vreest dat de Op­drachtgever zijn ver­plichtingen jegens haar niet zal nakomen.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij de opdracht aan Letsolv tussentijds te beëindigen. In dat geval verplicht opdrachtgever zich de op dat moment openstaande facturen binnen 14 dagen te voldoen waarna Letsolv een bevestiging van de beëindiging zal sturen.

Tarief en Facturatie

 1. De tarieven die zijn overeengekomen gelden voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen. Zij kunnen jaarlijks worden aangepast. Ze zijn exclusief kantoorkosten en btw. Indien Letsolv dit voor de behandeling van de opdracht wenselijk acht staat het haar vrij, doch niet dan na overleg met de opdrachtgever, zich bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen, zoals, maar niet beperkt tot, medische adviseurs of rekenkundig specialisten.
 2. Letsolv factureert in beginsel aan de opdrachtgever. Deze facturen, ook ter doorberekening van door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten bij derden, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien in de met de opdrachtgever op schrift gestelde over­eenkomst anders is bepaald, gelden die bepalingen.
 3. Indien een factuur op grond van artikel 6:96 BW verhaalbaar is op een aansprakelijke partij of anderszins, zal Letsolv trachten deze volledig te verhalen. Afspraken hierover worden opgenomen in de Over­eenkomst met Opdrachtgever opgenomen.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling dan wordt deze geacht in verzuim te zijn. Na herinnering geldt alsdan dat wettelijke rente en incassokosten in rekening gebracht mogen worden. De opdrachtgever is gehouden de kosten van buitengerechtelijke invordering te vergoeden welke kosten gemaximeerd zijn op 15% van de hoofdsom voor bedrijven en voor natuurlijke personen tot het bedrag dat genoemd wordt in de Wet Incassokosten. Bij uitblijven van betaling buiten rechte is Opdrachtgever tevens de gerechtelijke kosten (waaronder de gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand tot uitvoering van het vonnis) verschuldigd.
 5. Verder is Letsolv gerechtigd om bij het uitblijven van tijdige betaling van de declaratie de werkzaamheden op te schorten.

Archivering en vernietiging dossier

 1. Gedurende een periode van 7 jaar na het volbrengen dan wel afsluiten van het dossier zal het desbetreffende dossier worden bewaard. Nadien zal deze zonder nadere aankondiging volledig worden vernietigd. Indien ten tijde van de bewaarperiode het dossier wordt opgevraagd zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht.

Toepasselijk recht

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de Opdracht en deze algemene voorwaarden en daarmee op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Letsolv. Geschillen voortvloeiende uit het vorenstaande zullen uitsluitend door de Nederlandse rechter worden berecht. Dit onverminderd een eventuele voorkeur voor een gezamenlijk overeengekomen arbitrage, bindend advies of mediation.